Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR, waar zowel personeelsleden als ouders in vertegenwoordigd zijn, wordt positief kritisch mee gedacht met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. Een goede ontwikkeling van de organisatie, hoe om te gaan met Covid19, beleidsontwikkelingen zijn voorbeelden waarvoor de MR zich heeft ingezet.
De leden van de MR worden gekozen voor een periode van drie/vier jaar en zijn herkiesbaar. De gekozen leden hebben gedurende hun zittingsperiode de mogelijkheid om zich verkiesbaar te stellen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Via de nieuwsbrief zal er een terugkoppeling zijn naar de ouders met wat er besproken is bij de vergaderingen. De vergaderingen van de MR worden vooraf bekend gemaakt via de website.

Ouders hebben een belangrijke taak bij het informeren van de MR over zaken die bij de ouders en kinderen leven.

 U kunt uw schriftelijke vragen en of opmerkingen aan de MR sturen naar het volgende e-mail adres:
mr@basisschoolfx.nl

Uiteraard kunt u één van de leden ook altijd persoonlijk benaderen met uw vragen.

De Medezeggenschapsraad bestaat dit jaar uit de volgende leden:

Ouders: Igor Wortel, Remmert Dekker
Leerkrachten: Lisette Verdick, Loek Bosman

Als u hier klikt zullen de MR leden zich nog even kort voorstellen. 

Bestanden van de MR:
Jaarverslag 2021-2022

Notulen eerste vergadering 2022-2023


Ouderraad(OR)

Aan onze school is een ouderraad (OR) verbonden die uit een aantal ouders/verzorgers van onze school bestaat. De OR vormt de vertegenwoordiging van de ouders van de school en houdt zich bezig met het regelen van ouder participerende activiteiten, besteding van ouderbijdragen en het stimuleren van de goede gang van zaken in en om de school. Linda Millenaar is de voorzitter van de OR.

Om de extra’s rondom activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is hard nodig om de activiteiten te kunnen betalen waar uw kind veel plezier van heeft. De bijdrage wordt o.a. gebruikt voor het bekostigen van de

  • Klassenuitjes
  • Het bezoek van de Sint en de aanschaf van de cadeautjes
  • Eten & drinken tijdens de activiteiten
  • Traktaties bij de sportdag Sint-Maarten, Pasen en andere activiteiten
  • De aanschaf van decoraties en ander gebruiksmateriaal (bijv. schmink)

Wilt u in contact komen met de OR? Dan kunt u een mail sturen naar or@basisschoolfx.nl